Våtmarksprojekt

Reko våtmarksprojekt – stöttar återställande av våtmarker för miljön

Reko Gårdar i Sverige i AB har inlett ett samarbete med Naturvårdsgruppen för att bidra till återställande av våtmarker i Sverige. Initiativet har skapats för att finansiera delar av svenska markägares våtmarksprojekt, projekt som annars inte kunnat bli av. Återställande av våtmarker har till syfte att bidra till den biologiska mångfalden, minska läckage av koldioxid, samt ge utrymme för stora mängder nederbörd och skapa förutsättningar för grundvatten att lagras. Samtidigt vill Reko Gårdar i Sverige AB inspirera fler företag att engagera sig och bidra till positiv förändring för klimatet.

Våtmarksbild 1

Redan på 1800-talet började stora delar av Sveriges marker dikas ut för att skapa större ytor för odling. Över 100 år senare har stora ytor av markerna i stället torkats ut helt med påföljden läckande koldioxid och metangas, översvämningar vid stora skyfall och minskade grundvattennivåer. Dessutom har utdikningen resulterat i att den biologiska mångfalden och livet vid vatten har blivit svårt hotat eller helt utrotat. Miljöaspekten är enorm och det pågår nu ett stort arbete för att återställa våtmarker i Sverige.

Med detta som bakgrund har Reko Gårdar i Sverige AB, Reko, valt att bidra finansiellt till markägare med den del av kostnaden som staten inte bekostar – allt för att kunna påskynda processen och säkerställa att påbörjade projekt blir av. Redan i år har tre markägare fått stöd av Rekos våtmarksprojekt och beroende av behov, kommer antal projekt som stöttas att ligga mellan tre och fem per år. Initiativet är en aktiv handling för en positiv utveckling för klimatet som genererar en påtaglig förändring. Stödet från Reko möjliggör därmed genomförandet av våtmarksprojekt för markägare som behöver finansiell support för den del som staten inte bekostar, det vill säga cirka 10% av totalkostnaden.

Med engagemanget i svenska våtmarker har Reko Gårdar i Sverige AB som ambition att inspirera fler företag att bidra till återställandet av sjöar på fler platser i Sverige. I den bästa av världar är det myndigheter och staten som bekostar hela arbetet, men så länge hoppas Reko på engagemang från fler människor och företag.

Våtmarksbild 2

Reko våtmarksprojekt drivs i samarbete med Naturvårdsgruppen som projektleder och genomför återskapande av våtmarker hos privata markägare, kommuner eller företagsägd mark. Intresset är stort, men processerna tar tid. Morgan Johansson är ansvarig för projekteringen hos Naturvårdsgruppen och välkomnar Rekos engagemang.

”Processerna är långa och ibland komplicerade och stöter ofta på patrull längs vägen. Men intresset är stort så vi behöver all hjälp vi kan få. Om företag kan stötta med den sista biten som faktiskt gör att ett våtmarksprojekt blir av är det ovärderligt för vårt klimat. Tillsammans med Reko har vi i år kunnat skapa tre våtmarker för lika många markägare i Sverige”, säger Morgan Johansson på Naturvårdsgruppen.